var helpParams = {url: 'https://docs.splunk.com/'}; showHelp(helpParams);